Nasi członkowie

Aarsleff Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
 Logo Aarsleff
Firma Aarsleff Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od 1995 r. Zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych robót fundamentowych w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych, pali stalowych oraz mikropali. Ponadto specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu konstrukcji oporowych i zabezpieczaniu głębokich wykopów. Realizuje wszystkie czynności przygotowujące wykop fundamentowy do zasadniczych robót konstrukcyjnych, takie jak: projektowanie i instalacja ścianek szczelnych i berlińskich, instalacja iniekcyjnych kotew gruntowych, odwodnienia, roboty ziemne. Aarsleff bierze udział w realizacjach obiektów drogowo-mostowych, kubaturowych i portowych. Większość prac realizuje w oparciu o dokumentację i analizy opracowane we własnej pracowni projektowej.
De Waal Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 41/4
60-842 Poznań
Tel. 68 459 30 02
biuro@dewaal.pl
www.dewaal.pl
Logo De Waal
Firma De Waal, wchodząca w skład belgijskiej Willemen Groep, istnieje na rynku europejskim od 1959 roku, koncentrując swoją działalność na wykonawstwie pali fundamentowych oraz powiązanymi z nimi badaniami gruntów. Jest pomysłodawcą nowych rozwiązań technicznych oraz właścicielem patentów dotyczących fundamentów specjalnych. W 2007 roku powołana została spółka De Waal Polska, która przenosi doświadczenie zdobywane przez wiele lat w Belgii na polski rynek. Oferuje wykonanie pali wierconych typu przemieszczeniowego i pali CFA.
Franki Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Tel. 12 622 75 60
Fax 12 622 75 70
info@frankipolska.pl
www.frankipolska.pl
Logo Franki Polska
Franki Polska zajmuje się fundamentowaniem specjalnym i wykonywaniem pali głównie w technologii Franki Nowej Generacji. Pale Franki NG należą do żelbetowych pali przemieszczeniowych formowanych w gruncie. Charakteryzują się wysokimi nośnościami (2 – 4 MN) i niewielkimi równomiernymi osiadaniami. Firma wykonuje pale o średnicach: 420 mm, 510 mm, 560 mm, 610 mm z możliwością pochylenia w stosunku 4:1.
Franki wykonuje także:
– pale typu Atlas,
– pale w rurach stalowych typu BSP,
– kolumny żwirowe, żwirowo-betonowe lub betonowe typu Franki .
ZKB Geocomp Sp. z o.o.
ul. Balicka 18A
30-149 Kraków
Tel. 12 638 70 56÷7.
geocomp@kki.pl
www.geocomp.krakow.pl
Logo Geocomp
Firma Geocomp oferuje kompleksowe – od koncepcji poprzez projekt do wykonawstwa oraz końcowych testów odbiorowych – rozwiązania zagadnień z dziedziny geotechniki, a mianowicie:
– posadowienie obiektów budowlanych na palach,
– zabezpieczanie głębokich wykopów ścianami szczelinowymi,
– wzmacnianie fundamentów istniejących obiektów wysokociśnieniową iniekcją strumieniową „jet grouting”,
– zabezpieczanie skarp i zboczy oraz stabilizacja osuwisk,
– iniekcyjne wzmacnianie podłoża.
Zakład Inżynieryjny Georem Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 59a
41-200 Sosnowiec
Tel. 32 266 20 26÷7
georem@georem.pl
www.georem.pl
Logo Georem Sp. z o.o.
Zakład Inżynieryjny Georem z siedzibą w Sosnowcu istnieje od 1990 roku. W obecnej formie prawnej od 2001 roku. Wykonał ponad 500 prac z zakresu geoinżynierii i fundamentowania specjalnego. Zakład specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie robót w zakresie:
• oceny geotechnicznej stanu podłoża budowlanego,
• zabezpieczania wykopów metodą bezwstrząsową,
• stabilizacji skarp i osuwisk metodami iniekcyjnymi,
• zabudowy i pomiarów inklinometrycznych,
• palowania i mikropalowania fundamentów budowli,
• iniekcji podstaw pali żelbetowych,
• kotwi i gwoździ gruntowych,
• iniekcyjnego klejenia i wzmacniania konstrukcji murowych i betonowych,
• betonu natryskowego,
• likwidacji pustek po eksploatacji górniczej,
• projektowania i doradztwa geotechnicznego.
Przedsiębiorstwo Geoservice Sp. z o.o.
ul. Odrzańska 23
50-114 Wrocław
Logo Geoservice Sp. z o.o.
Zakres działalności:
roboty fundamentowe,
wykonywanie wysokociśnieniowymi technikami (jet grouting) pali iniekcyjnych pod istniejące i nowe obiekty,
wykonywanie mikropali iniekcyjnych, palisad i kotwi gruntowych,
uszczelnianie gruntów i konstrukcji,
wzmacnianie podłoża i konstrukcji,
zabezpieczanie skarp,
iniekcje cementu w grunt, beton, skały i mury,
specjalizacja w robotach fundamentowych i geotechnicznych.
Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
Logo Hydrobud

Opis działalności firmy:

• remonty, budowy obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych (jazów, zbiorników retencyjnych, progów piętrzących, śluz, zapór, przepompowni, budowle gabionowe, pomosty drewniane, mola, wieże do skoków),
• budowy i remonty obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych (mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, estakad),
• roboty podwodne (betonowanie, cięcie i spawanie, odmulanie eżektorem powietrznym i wodnym, rozkładanie geowłókniny jako umocnienie dna, narzuty kamienne w gabionach i luzem, wycinanie pali),
• renowacja i rewaloryzacja budowli zabytkowych (obiekty murowane, betonowe, drewniane – sakralne i świeckie),
• roboty palowe i umocnienia wykopów (wbijanie pali drewnianych, żelbetowych, wykonywanie ścianek szczelnych stalowych i plastikowych, ścianki berlińskie, gwoździowanie gruntu),
• wzmocnienia gruntu pod budynkami, nasypów poprzez iniekcję zaczynami cementowymi oraz żywicami poliuretanowymi,
• wzmocnienie budowli poprzez przyklejenie dodatkowego zbrojenia (stalowego lub z włókien węglowych i innych),
• iniekcje nisko- i wysokociśnieniowe elementów betonowych, murów ceglanych,
• ekspertyzy nad- i podwodne budowli inżynierskich (jazów, zapór, mostów etc.),
• wbijanie pali i ścianek typu Larsen o wysokości do 12m na terenie trudnym (roboty palowe),
• wykonywanie zbiorników.

Hydrostop-3 Sp. z o.o.
Hydrostop-3 Sp. z o.o.
ul. Bruszewska 10
03-46 Warszawa
Logo Hydrostop-3 Sp. z o. o.

Opis działalności firmy:

Firma Hydrostop-3 Sp. z o.o. jest firmą wykonującą głównie specjalistyczne roboty w zakresie napraw i uszczelnień budowli w szczególności  fundamentów specjalnych, projektowanie hydroizolacji, kompleksowe wykonywanie hydroizolacji nowych budowli oraz doradztwo w doborze materiałów do uszczelnień przecieków.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie hydroizolacji i zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

PIP Inkom Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 67
97-400 Bełchatów
Logo PIP Inkom Sp. z o.o.
Inkom oferuje jako generalny wykonawca obiekty:
– przemysłowe (żelbetowe i stalowe),
– użyteczności publicznej,
– budowle hydrotechniczne tj.:
o oczyszczalnie ścieków i wód,
o składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
– sieci i instalacje sanitarne,
– instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla energetyki w Polsce.Wykonujemy:
– pale wiercone w technologiach:
oświdra ciągłego (CFA),
o z zabezpieczeniem ścian otworu rurą obsadową odzyskiwaną;
– żelbetowe ściany szczelinowe.
Keller Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 733 82 70
Fax22 733 82 80
keller-polska@keller.com.pl
www.keller.com.pl
Logo Keller Polska

Keller Polska Sp. z o. o. należy do Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie. Jesteśmy wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii – łącznie w ponad 40 krajach świata. Świadczymy profesjonalne usługi geotechniczne z zachowaniem jak najniższego ryzyka dla naszych Klientów i Pracowników.Keller Polska oferuje profesjonalne projektowanie i wykonawstwo złożonych robót geotechnicznych. Każde zadanie projektowe rozpatrujemy indywidualnie pod kątem możliwości zastosowania optymalnej w danych warunkach technologii oraz efektów techniczno-ekonomicznych.

Szeroki zakres technologii oferowanych przez Keller Polska (por. orientacyjny schemat na rysunku obok), począwszy od metod „lekkich” stosowanych przy wyborze posadowienia pośredniego, jak np. dynamiczne zagęszczanie impulsowe IC lub kolumny żwirowe,  poprzez szereg atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w przypadku posadowienia pośredniego, obejmujących m.in. specjalistyczne iniekcje, wgłębne mieszanie gruntu DSM i inkluzje betonowe, aż po metody „ciężkie”, czyli różnego rodzaju pale i ściany szczelinowe stosowane w głębokim fundamentowaniu, pozwala nam wybierać rozwiązania optymalne, dostosowane do oczekiwań naszych klientów.

Menard Polska Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 49a
01-864 Warszawa
Tel. 22 560 03 00
Fax 22 560 03 01
biuro@menard.pl
www.menard.pl
Logo Menard Polska Sp. z o.o.

Menard Polska oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża. Firma należy do grupy Soletanche Freyssinet, wchodzącej w skład konsorcjum Vinci. Przez ostatnie 40 lat Menard wdrożył wiele nowych metod wzmacniania gruntu. Celem firmy jest propagowanie technik wzmocnienia podłoża gruntowego jako oszczędnej alternatywy dla tradycyjnego posadowienia pośredniego. Charakteryzuje się szybkością i niezawodnością działania. Stosowane przez nią technologie umożliwiają zmniejszenie nakładów finansowych oraz czasu realizacji zadania.

Najczęściej stosowane przez Menard metody wzmocnienia podłoża:
• kolumny przemieszczeniowe CMC,
• dynamiczna konsolidacja DC,
• wymiana dynamiczna DR,
• Kolumny Podatne MSC,
• dreny pionowe VD,
• konsolidacja próżniowa MV,
• wibroflotacja VF,
• kolumny żwirowe SC,
• wgłębne mieszanie gruntu DSM,
• zagęszczenie w technologii mikrowybuchów MMB

Metris Instytut Badań dla Budownictwa Sp. z o.o.
il. Łąkoszyńska 127a
99-300 Kutno
Tel. +48 500 240 325
Fax 24 253 500 55

Metris Instytut Badań dla Budownictwa Sp. z o.o.

Firma Metris prowadzi badania i pomiary związane ze wspomaganiem realizacji fundamentów palowych oraz zabezpieczeniem głębokich wykopów. W szczególności prowadzi badania nośności pali metodami statyczną i dynamiczną, badania ciągłości, pomiary inklinometryczne oraz pomiary wibracji.

Miniekt Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 7
03-310 Warszawa
Tel. 22 814-39-42
info@miniekt.pl
www.miniekt.pl
Logo Miniekt Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych Miniekt Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu zagadnień fundamentowych poprzez wykonywanie projektów i ich realizację w zakresie:
• mikropali o śr. 100 do 300 mm wykonywanych różnymi technikami do wzmocnień istniejących fundamentów,
• pali wierconych o śr. 400 do 1200 mm, formowanych świdrem ciągłym (FSC) jako fundamenty i obudowy wykopów,
• gruntu gwoździowanego jako lekkie konstrukcje oporowe,
• kotew gruntowych wstępnie sprężonych,
• ścian szczelinowych grubości 500 do 800 mm.
Kadrę techniczną przedsiębiorstwa stanowią inżynierowie i technicy z wieloletnią praktyką wykonawczą i projektową z niezbędnymi uprawnieniami.

Piletest Sp. z o.o.
ul. Warszawska 153/123
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 822 22 88
Fax 33 822 22 46
info@piletest.pl
www.piletest.pl
Logo Piletest Sp. z o.o.

Piletest Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 2004 roku i specjalizuje się w wykonawstwie szeroko rozumianych badań jakości i nośności fundamentów specjalnych. Firma oferuje najwyższej jakości precyzyjne pomiary wykonywane w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001. Specjalnością firmy są:
• próbne obciążenia metodą statyczną z użyciem komputerów rejestrujących i wysokiej klasy dynamometrów (siłomierzy kalibrowanych w GUM Głównym Instytucie Miar), oraz elektronicznych czujników przemieszczeń atestowanych w laboratoriach posiadających akredytacje PCA,
• próbne obciążenia statyczne zinstrumentalizowane (tensometry i ekstensometry Geokon),
• próbne obciążenia metodą dynamiczną PDA (analizy GRLWEAP i CAPWAP),
• badania ciągłości pali metodą Pulse (Sonic) Echo z użyciem PIT Pile Integrity Tester, PET Pile Echo Tester,
• badania ciągłości pali metodą CSL Cross-hole Sonic Logging z użyciem CHUM Cross Hole Ultrasonic Monitor, CHA Cross-Hole Analyzer, lub CHAMP,
• badania ciągłości pali metodą TIP Thermal Integrity Profiler,
• pomiary grubości płyt żelbetowych z użyciem ACT Acoustic Concrete Tester,
• sprzedaż i montaż komputerów rejestrujących dla palownic i wiertnic: E-Saximeter (E-SAX), Hammer Performance Analyzer (HPA), Pile Installation Recorder (PIR) dla pali CFA.
Piletest jest firmą niezależną. Wyniki jej badań nie są obarczone stronniczością. Firma zatrudnia doświadczoną kadrę inżynierską i dysponuje własnym sprzętem niezbędnym do wykonania badań. Próbne obciążenia i badania Piletest realizuje kompleksowo: począwszy od projektu, przez montaż stanowisk i przeprowadzenie badań, aż po opracowanie wyników wraz z orzeczeniem o jakości lub nośności pali.

Polska Infrastructure S.A.
Oddział Fundamentowania
ul. Domanniewska 50A
02-672 Warszawa
Logo Polska Infrastructure S.A.

PORR specjalizuje się w realizacji szeroko pojętych inwestycji budowlanych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistów zajmuje znaczącą pozycję na rynku.
Specjalnością firmy są inwestycje z zakresu drogownictwa, budownictwa mostowego, jak również specjalistyczne roboty inżynieryjne. Była podwykonawcą w zakresie robót specjalistycznych przy budowie trzech tuneli drogowych w Polsce. Obszary jej działalności obejmują: ściany szczelinowe (dla wykopu podstropowego i otwartego), ścianki berlińskie, ściany szczelinowe (profile Larsena), kotwie gruntowe (stałe i czasowe), konstrukcje rozpierające oraz roboty palowe (pale, mikropale, pale wiercone w osłonie rury stalowej).

Soletanche
ul. Powązkowska 44C,
01-797 Warszawa
Tel.48 22 639 74 11÷14
Fax 22 639 87 07
office@soletanche.pl
www.soletanche.pl
Logo Soletanche

Firma Soletanche Polska Sp. z o.o. rozpoczęła swą działalność w 1996 roku. Założycielem firmy była Soletanche Bachy France – światowy lider w dziedzinie budownictwa podziemnego i specjalnego. Od samego początku działalności Soletanche Polska posiada w swojej ofercie szereg technologii, związanych z głębokim fundamentowaniem, takich jak: pale, kotwie gruntowe, przepony wodoszczelne, iniekcje gruntowe, ale szczególną specjalnością są ściany szczelinowe, wykonywane w opatentowanej przez Soletanche Bachy technologii CWS® (Continuous Water Stop).

Soley Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 33
32-083 Balice
Tel. 12 638 03 50
biuro@soley.com.pl
www.soley.com.pl
Logo Soley Sp. z o.o.

Soley Sp. z o.o. działa na rynku specjalistycznych robót geotechnicznych i hydrotechnicznych od 1991 roku. Wostatnich latach firma wyspecjalizowała się zwłaszcza w wykonywaniu mikropali, kotew i gwoździ gruntowych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego systemu Ischebeck TITAN.
Proponujemy kompleksowe (od przygotowania koncepcji, przez projektowanie, po wykonawstwo) skuteczne rozwiązywanie wielu zagadnień geotechnicznych, z którymi spotykamy się w budownictwie, takich jak: zabezpieczanie skarp i zboczy, stabilizacja osuwisk, zabezpieczanie ścian głębokich wykopów, wzmacnianie nasypów, ściany oporowe w technologii muru tessyńskiego, wzmacnianie fundamentów, fundamenty specjalne, tunelowanie, iniekcje wzmacniające podłoże, wzmacnianie podłoża obiektów hydrotechnicznych, również pod wodą.

Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.
ul. Okunin 31
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Logo Stump-Hydrobudowa

Firma Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą budowlaną. Oferuje profesjonalne usługi w szerokim zakresie, jej specjalność to: posadowienie pośrednie budynków głównie w postaci pali wielkośrednicowych i ścian szczelinowych, kompleksowe wykonywanie głębokich wykopów fundamentowych zabezpieczonych obudowami berlińskimi, ścianami szczelinowymi, ściankami szczelnymi, palisadami. Ponadto wykonuje m.in. mikropale, stałe i tymczasowe kotwie gruntowe, projekty, ekspertyzy oraz próbne obciążenia.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne Tolos Piotr Walczak i Wspólnicy Sp. K.

ul. Kleszczowska 28
44-240 Żory
Tel.: 32 435 0957;
fax: 32 435 0419
www.tolos.pl
Logo Tolos

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczeniu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach. Ponadto oferujemy wykonanie pali wierconych do średnicy 1800 mm, iniekcji strumieniowej jet grouting, kolumn DSM oraz mikropali.
Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.
Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.

Warbud SA
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa
Tel: 22 567 60 00, 22 567 63 30
zpp@warbud.pl
www.warbud.pl
Logo Warbud

Firma Warbud SA rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku. Od lat jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Dysponuje potencjałem pozwalającym zrealizować nawet najtrudniejsze zadania inwestycyjne. Jej wiodącym udziałowcem jest Vinci Construction – największa francuska firma w dziedzinie budownictwa i robót publicznych. Vinci Construction a wraz z nim i Warbud, przynależy do jednego z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych – Grupy Vinci.
Bogate doświadczenie firmy w budowie ścian szczelinowych, berlińskich, szczelnych oraz pali zapewniło solidne fundamenty m.in. takim inwestycjom jak Oczyszczalnia Ścieków- Czajka, Muzeum Sztuki w Krakowie, Centrum Nauki Kopernik i wielu innym.
Zakład Fundamentowania Warbud SA oferuje:
– kompleksową realizację ścian szczelinowych z zastosowaniem płaskich elementów rozdzielczych z pojedynczymi lub podwójnymi uszczelkami typu CWS,
– opracowanie i wykonanie projektów wykonawczych oraz doradztwo techniczne,
– systemowe wykonawstwo zabezpieczenia ścian szczelinowych konstrukcją z rur stalowych, kotew lub układów kombinowanych,
– wykonanie pali wielkośrednicowych oraz baret fundamentów nośnych ,
– wykonawstwo surowych stanów „0” obiektów.